Jooklo Duo + Tamio Shiraishi Live at JACK 2014-04-06

Band: Jooklo Duo (Virginia Genta, David Vanzan), Tamio Shiraishi

Videographer: Kevin Reilly